To Page Top
ここからページコンテンツが開始します

お知らせ

国際共同研究・国内共同研究・学内共同研究(PI: Zhang教授,Li教授,Zhu准教授(共に寧波大,中国))の成果が,Langmuirに受理されました.

掲載日:2023年7月12日

国際共同研究・国内共同研究・学内共同研究(PI: Zhang教授,Li教授,Zhu准教授(共に寧波大,中国))の成果が,Langmuirに受理されました.

この論文は,寧波大の研究グループが中心となり進めた共同研究の成果です.

Title: "Metal–Support Interaction in Gold Zeolitic Octahedral Metal Oxide and the Catalytic Activity for Low-Temperature Alcohol Oxidation"
Authors: Yukang Wang, Guijin Zheng, Qianqian Zhu*, Qiangqiang Tong, Bolun Yu, Tamao Ishida, Toru Murayama, Yanshuo Li*, Wataru Ueda, and Zhenxin Zhang*

Langmuir, in press, (2023).

https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.3c01095外部リンク